Om os

Fortiden:

Ringkøbing Fjernvarmeværk blev etableret i 1963 som et privat forbrugerejet andelsselskab. Det første varmeværk blev etableret på Kongevejen 19 (kaldet "Ringkøbing værket"), hvor der de første mange år udelukkende blev brugt olie som brændsel.

Fjernvarmen blev hurtig en succes i Ringkøbing, og antallet af forbrugere voksede, og behovet for fjernvarmforsyning blev derfor større og større. I 1980 etableredes derfor endnu et værk. Værket blev etableret på Isagervej 41 (kaldet "Rindum værket") og med kul som brændsel.

I 1989 blev ”Ringkøbing Værket” konverteret fra olie til et kraftvarmeværk drevet af naturgas. Der blev installeret en gasturbine af Tornado klassen med en effekt på 6,2 MW el og 12,5 MW varme. Herudover blev der installeret to gaskedler med en samlet effekt på 18 MW varme.

I 1993 blev ”Rindum Værket” konverteret fra kul til et kraftvarmeværk på naturgas. Der blev installeret en gasturbine af Typhoon klassen. Gasturbinen blev dog allerede ved udgangen af 2002 udskiftet med en Wärtsilä Gasmotor 20V34SG med en effekt på 8,8 MW el og 10,5 MW varme.
Herudover blev der installeret to gaskedler med en samlet effekt på 20 MW varme.

Helt i tråd med tidens fokus på vedvarende miljørigtig energi, blev der i 2010 etableret et solvarmeanlæg på 15.000 m2 Thorsvej (kaldet "Sol 1"). Anlægget var ved idriftsættelsen verdens næststørste solvarmeanlæg, med en maksimal effekt på 11 MW varme, når vejrforholdende er optimale. Solvarmeanlægget leverer ca. 6 % af den samlede fjernvarmeforsyning til Ringkøbing.

I 2010 blev der på ”Rindum Værket” ydermere etableret en elkedel med effekt på 12 MW, som i perioder med meget strøm fra overproduktion fra vindmøller, omdanner denne strøm til billig fjernvarme.

I 2014 blev der etableret yderlig et solvarmeanlæg. Anlægget på 15.000 m2 (kaldet ”Sol 2”), som var en kopi af det eksisterende anlæg, blev opført på Frejasvej i forlængelse af ”Sol 1”. Det samlede solvarmeanlæg på nu i alt 30.000 m2 leverer i dag ca. 12 % af den samlede fjernvarmeforsyning til Ringkøbing.

I 2016 fusionerede Ringkøbing Fjernvarmeværk med Kloster Kraftvarmeværk, som indtil da havde været et selvstændigt, veldrevet barmarksværk med ca. 220 forbrugere. Forud for fusionen havde været et mangeårigt godt samarbejde mellem værkerne, så overgangen til nu at være et fælles forsyningsselskab gik ganske uproblematisk.

I oktober 2016 indgik Ringkøbing Fjernvarmeværk en aftale med det lokale selskab Solid Energy A/S om, at opføre et kombineret el/gas drevet  varmepumpeanlæg ved "Rindum Værket". Varmepumpen har en samlet effekt på ca. 4,3 MW, og der forventes på sigt en årlig varmeprodution på ca. 25.000 MWh fra anlægget, som dermed yderligere reducerer værkets forbrug af fossil naturgas og emission af CO2. Varmepumpeanlægget er i 2020 købt af Ringkøbing Fjernvarmeværk, efter at have været forsøgs- og demonstrationsanlæg for Solid Energy i 3 år.

I 2020 etableredes en el drevet varmepumpe på 1,1 MW i Kloster, så brugen af fossile brændsler kunne reduceres også i denne (særskilte) del af varmeværkets ledningsnet. Varmepumpen kan dække en meget stor del af varmebehovet i Kloster, og giver, sammen med "Kloster Værkets" eksisterende kraftvarmeanlæg og naturgaskedel, mulighed for at skifte mellem forskellige brændsler alt efter hvad der er billigst.

I 2021 er varmepumpen på Rindum Værket blevet bygget om til drift på el i stedet for naturgas, og kan derefter levere en maksimal varmeeffekt på ca. 3,4 MW.

i 2023 blev der i den gamle turbinehal på Kongevejen etableret en 4 MW el-kedel. El-kedlen blev tilkoblet på de elektriske forbindelser, som allerede var etableret i forbindelse med den gasturbine, som forud for var skrottet.

Nutiden:

Der er i dag tilsluttet ca. 4.800 forbrugere til varmeværkets ledningsnet, som for mere end 95 % vedkommende består af præisolerede fjernvarmerør.

Fjernvarmeforbrugernes varmeaftag måles med moderne ultralydsmåler. I perioden 2014 - 2016 er alle værkets målere blevet udskiftet til nye ultralydsmålere fra Kamstrup, som fjernaflæses på timebasis. Alle varmeværkets afregningsmålere er underkastet et lovbefalet kontrolsystem, som sikrer kvaliteten af målingen.

Varmeværkets personale udfører hovedsagelig selv al udbygning samt renovering og vedligeholdelse af ledningsnettet. På kraftvarmeværkerne og solvarmeanlægget udføres ligeledes hovedparten af al reparations- og vedligeholdelsesarbejde af værkets eget personale.

Herudover udføres alle opgaver omkring vagter, administration, bogholderi, forbrugerregnskaber og ledningsregistrering. Der er endvidere indgået en aftale med Tim Kraftvarmeværk om varetagelse af den daglige administration.

Fremtiden:

Ringkøbing Fjernvarmeværk bakker aktiv op om Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om at blive selvforsynende med vedvarende energi, og har i den forbindelse i 2024 underskrevet en klimapartnerskabsaftale med Ringkøbing-Skjern Kommune. Vi arbejder på selv at overgå til kun at producere varme på vedvarende energi, men vi bidrager også i den kommunale proces, hvor målet er at vi indenfor kommunegrænsen selv skal producere lige så meget vedvarende energi, som borgere og virksomheder i kommunen bruger.

I de kommende år er det ambitionen, at skifte langt hovedparten af naturgassen ud til fordel for vedvarende energi. I den forbindelse analyseres de økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved forskellige alternative løsninger så som mere solvarme, varmepumper, biomasse, biogas og geotermi.

Ringkøbing Fjernvarmeværk har en vision om, at være en selvstændig, attraktiv leverandør af billig, primær fossilfri varme med høj forsyningssikkerhed. Samtidig ønsker vi at være en attraktiv arbejdsplads med højt serviceniveau overfor fjernvarmeforbrugerne.

Hvis du gerne vil vide mere om fjernvarme generelt, så se under menupunktet "Mere om fjernvarme" eller klik ind på www.fjernvarme.info.

//