Om os

Her finder du forskellige relevante oplysninger om Ringkøbing Fjernvarmeværk, vores medarbejdere og bestyrelse, vedtægter, bestemmelser, regnskaber m.v.

Fortiden:

Ringkøbing Fjernvarmeværk - som er et privat forbrugerejet andelsselskab - blev etableret i 1963 på adressen Kongevejen. De første mange år blev der udelukkende brugt olie som brændsel på ”Ringkøbing Værket”

Fjernvarmen blev hurtig en succes i Ringkøbing, og antallet af forbrugere voksede, og behovet for fjernvarmforsyning blev derfor større og større. I 1980 etableres derfor endnu et værk, opført på Isagervej ”Rindum Værket”, hvor brændslet var kul.

I 1989 blev ”Ringkøbing Værket” konverteret fra olie til et kraftvarmeværk på naturgas. Der blev installeret en gasturbine af Tornado klassen med en effekt på 6,2 MWel og 12,5 MWvarme.
Herudover blev der installeret 2 gaskedler med en samlet effekt på 18 MWvarme.

I 1993 blev ”Rindum Værket” konverteret fra kul til et kraftvarmeværk på naturgas. Der blev installeret en gasturbine af Typhoon klassen. Gasturbinen blev dog allerede ved udgangen af 2002 udskiftet med en Wärtsilä Gasmotor 20V34SG med en effekt på 8,8 MWel og 10,5 MWvarme.
Herudover blev der installeret 2 gas/oliekedler med en samlet effekt på 20 MWvarme.

Helt i tråd med tidens fokus på vedvarende miljørigtig energi, blev der i 2010 etableret et solvarmeanlæg på 15.000 m2 ”Sol 1” på Thorsvej. Anlægget var ved idriftsættelsen verdens næststørste solvarmeanlæg, med en maksimal effekt på 11 MWvarme, når vejrforholdende er optimale. Solvarmeanlægget leverer ca. 7 % af den samlede fjernvarmeforsyning til Ringkøbing.

I 2010 blev der på ”Rindum Værket” ydermere etableret en elkedel med effekt på 12 MW, som i perioder med meget strøm fra overproduktion fra vindmøller, omdanner denne strøm til billig fjernvarme.

I 2014 blev der etableret yderlig et solvarmeanlæg. Anlægget på 15.000 m2 ”Sol 2”, som er en kopi af det eksisterende anlæg, blev opført på Frejasvej i forlængelse af ”Sol 1”. Det samlede solvarmeanlæg på nu i alt 30.000 m2 leverer i dag ca. 14 % af den samlede fjernvarmeforsyning til Ringkøbing.

I 2016 fusionerede Ringkøbing Fjernvarmeværk med Kloster Kraftvarmeværk, som indtil da havde været et selvstændigt, veldrevet barmarksværk med ca. 220 forbrugere. Forud for fusionen havde været et mange årigt godt samarbejde mellem værkerne, så overgangen til nu at være et fælles forsyningsselskab gik ganske uproblematisk.

I oktober 2016 indgik Ringkøbing Frejvarmeværk en aftale med det lokale selskab Soild Energy A/S om, at opføre en kombineret el/gas drevet  varmepumpeanlæg ved "Rindum Værket" på Isagervej. Varmepumpen har en samlet effekt på ca. 4,3 MW, og der forventes en årlig varmeprodution på ca. 25.000 MWh fra anlægget, som dermed yderligere reducerer værkets af fossil naturgas og emission af CO2

Nutiden:

Der er tilsluttet ca. 4.500 forbrugere til varmeværkets ledningsnet, som for ca. 95 % vedkommende består af præisolerede fjernvarmerør.

Fjernvarmeforbrugernes varmeaftag måles med moderne ultralydsmåler. I perioden 2014 - 2016 er alle værkets målere blevet udskiftet til nye ultralydsmålere fra Kamstrup, som fjernaflæses på timebasis. Alle varmeværkets afregningsmålere er underkastet et lovbefalet kontrolsystem, som sikre kvaliteten af målingen.

Varmeværkets personale udfører hovedsagelig selv al udbygning samt renovering og vedligeholdelse af ledningsnettet. På kraftvarmeværkerne og solvarmeanlægget udføres ligeledes hovedparten af al reparations- og vedligeholdelsesarbejde af værkets eget personale.

Herudover udfører alle opgaver omkring vagter, administration, bogholderi, forbrugerregnskaber og ledningsregistrering. Der udføres opgaver vedr. bogholderi og forbrugerregnskab for henholdsvis Tim og Kloster Kraftvarmeværker.

Fremtiden:

Ringkøbing Fjernvarmeværk bakker aktiv op om Energi 2020, som er Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om at blive selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 - hvilket betyder, at vi selv producerer lige så meget vedvarende energi, som borgere og virksomheder i kommunen bruger.

I de kommende år er det ambitionen, at skifte langt hovedparten af naturgassen ud til fordel for vedvarende energi. I den forbindelse analyseres de økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved forskellige alternative løsninger så som mere solvarme, varmepumper, biomasse, biogas og geotermi.

Ringkøbing Fjernvarmeværk har en vision om, at være en selvstændig, attraktiv leverandør af billig, primær fossilfri varme med høj forsyningssikkerhed. Samtidig ønsker vi at være en attraktiv arbejdsplads med højt serviceniveau overfor fjernvarmeforbrugerne.

Hvis du gerne vil vide mere om fjernvarme generelt, så klik ind på www.fjernvarme.info.